Hội Nghị công chức viên năm học 2023 – 2024

Hội Nghị công chức viên năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

[...]
Lễ tổng kết năm học 2022 – 2023

Lễ tổng kết năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/1-vhumL-H7Af5Ddx4Aex3zaxES3QkJ5nT/view?usp=sharing [...]
LQVT: Tách gộp nhóm có 10 đối tượng

LQVT: Tách gộp nhóm có 10 đối tượng

Lượt xem:

https://docs.google.com/presentation/d/1TWD-SqElp6E-qXWQCu6eSVRHkBfx2g3M/edit?usp=sharing&ouid=106791864222893609031&rtpof=true&sd=true [...]
Phân loại rác thải

Phân loại rác thải

Lượt xem:

https://docs.google.com/presentation/d/1nUPLgu0gLS21vmJeLI2M0c7zMXBBBlyb/edit?usp=sharing&ouid=106791864222893609031&rtpof=true&sd=true [...]
Cô trò Trường Mg Hoa Sim tham gia thi nhảy Aerobic cấp thị xã

Cô trò Trường Mg Hoa Sim tham gia thi nhảy Aerobic cấp thị xã

Lượt xem:

[...]
Một số PTGT đường bộ, đường sắt

Một số PTGT đường bộ, đường sắt

Lượt xem:

https://docs.google.com/presentation/d/11U7ecknngaMR_kr1XZFOM-jBhQi4wu38/edit?usp=sharing&ouid=107613366360075434364&rtpof=true&sd=true [...]
Làm quen với chữ cái: g,y

Làm quen với chữ cái: g,y

Lượt xem:

https://docs.google.com/presentation/d/1PncZ4oK6cL8lKo79gDGkJo1_efEQFIin/edit?usp=sharing&ouid=106791864222893609031&rtpof=true&sd=true [...]
Tìm hiểu các mùa trong năm

Tìm hiểu các mùa trong năm

Lượt xem:

https://docs.google.com/presentation/d/1bmY-0uSKqbVwv1B68qGVaJ8vw7XDVTCg/edit?usp=sharing&ouid=107613366360075434364&rtpof=true&sd=true [...]
KPKH: Nghề nông

KPKH: Nghề nông

Lượt xem:

https://docs.google.com/presentation/d/1PncZ4oK6cL8lKo79gDGkJo1_efEQFIin/edit?usp=sharing&ouid=106791864222893609031&rtpof=true&sd=true [...]
Trang 1 / 41234 »