Giới thiệu

Lượt xem:


Trường Mẫu Giáo Hoa Sim được thành lập tháng 8năm học 2014- 2015 cho đến nay với tổng số lớp 5 lớp và 141 học sinh