Nguyễn Thị Chánh Ban Giám Hiệu Hiệu Trưởng 0262.3503611 nguyenchanh7227@gmail.com
Hứa Thị Ban Ban Giám Hiệu Phó Hiệu Trưởng 0949325899